Kritéria přijímacího řízení

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z těchto termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud do 14 . května 2021 potvrdí řediteli školy, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

(Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se již řádně omluvil.)

 

 UPOZORNĚNÍ !

Podmínkami pro umožnění účasti žáka na zkouškách jsou:

  • negativní test (příp. alternativa, viz níže)
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

  Bližší informace k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají.

.

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou jednotné přijímací zkoušky z ČJL a matematiky dle informací MŠMT v polovině dubna, přihlášku je nutno podat už do 1. března 2021.

Každý uchazeč může písemný test JPZ ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rámci přijímacího řízení konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pozn.:  Z organizačních důvodů není možné absolvovat jednotnou přijímací zkoušku na jiném místě než přímo v Březové. (Testy jsou dodávány centrálně, bezprostředně po konání zkoušek musí být záznamové archy odeslány k vyhodnocení. JPZ tedy nelze konat v místech, kde za běžných okolností probíhá přezkoušení IV žáků základní školy.)

 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (upraveno 10. března 2021)

1. termín: 3. května 2021

2. termín: 4. května 2021

Náhradní termíny:

1. termín: 2. června 2021

2. termín: 3. června 2021

Vzhledem k počtu podaných přihlášek se v tomto školním roce JPZ na naší škole bude konat.

 

Přihláška

 

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné podat do 1. března 2021.

  Tiskopis přihlášky

  Vzor správně vyplněné přihlášky

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

 

Nezbytné součásti přihlášky:

  • ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku*,
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, bližší informace naleznete na stránkách jednotné přijímací zkoušky v části Úpravy podmínek přijímacího řízení,
  • v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb.,

U žáků cizinců bude ověřena znalost českého jazyka formou rozhovoru v den konání přijímacího řízení. Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání.


 * Vzhledem k tomu, že přihláška pro dálkovou formu vzdělávání neobsahuje formulář pro opis klasifikace ze ZŠ, je možné využít jako přílohu také formulář přihlášky pro denní formu (zde však již nevyplňujte název školy, naše lyceum má pouze dálkovou formu vzdělávání a tento formulář tak slouží pouze pro potvrzení známek a bez řádně vyplněné přihlášky pro dálkovou formu není možné uchazeče zařadit do přijímacího řízení).


Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech:

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovné poradenství a kariérové poradenství, záležitosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků a podpůrných opatření s Vámi bude řešit:

Mgr. Markéta Hudáková
  +420 733 797 600
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kritéria přijímacího řízení v 1. kole

 

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky  
  - ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura   max. 50 bodů, min. 10 bodů 
  - ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace         max. 50 bodů, min. 5 bodů
  2. Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ   max. 30 bodů
  3. Motivační dopis   max. 20 bodů
  Maximální počet všech dosažených bodů   150 bodů

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk. Přijati budou uchazeči, kteří získají alespoň minimální stanovený počet bodů ve výsledcích JPZ z ČJL (min. 10 bodů) a matematiky (min. 5 bodů) a současně se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo počet podaných přihlášek bude roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitel školy následně rozhodnout, zda se bude jednotná přijímací zkouška konat či zda o přijetí uchazečů rozhodne bez konání zkoušky. Rozhodne-li ředitel školy o nekonání JPZ, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání. 

 


Bližší informace k jednotlivým kritériím

 

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ

V případě uchazečů ve školním roce 2020/2021 se započítává prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ze všech předmětů (nezapočítává se hodnocení chování). Uchazečům, kteří získali základní vzdělání před rokem 2020, se započítávají obě pololetí posledního ročníku, ve kterém dosáhli uvedeného stupně vzdělání.

Stupnice hodnocení:

Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dostatečný“ se odečítají 3 body od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „nedostatečný“ se odečítá 5 bodů od maximálního počtu bodů.

Student v kategorii „Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ“ nezískává záporné body (minimální počet bodů = 0).

 

Motivační dopis

Motivační dopis posuzuje individuálně ředitel školy. Uchazeči mohou uvádět víceleté mimoškolní aktivity v oblasti kulturní a sportovní.