Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Jedinou zákonnou podmínkou pro zápis je spádovovost!

Nebude to zase tak dlouho trvat a budeme tu mít zase „zápisy dětí do školy". Přesněji řečeno povinnost zákonných zástupců přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Stane se to mezi 15. lednem a 15. únorem kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Před několika měsíci jsem s pobavením sledoval nejrůznější názory, jak by takový „zápis dětí do školy" měl vypadat, co všechno je třeba stanovit. Zvažují se „jednotné zápisy budoucích prvňáčků". Současná situace je ale stále taková, že je na každé škole, jak si „zápis" provede. Proto také narazíte na tak velké rozdíly. Na některé škole stačí básnička, znalost barev, jinde jde pro budoucí prvňáčky o stresující záležitost, psychologický pohovor. Dokonce se mluvilo „o nějakém standardu, který má dítě splňovat a bude stejný po celé republice".

Kritéria pro přijetí

Některé školy mají na svých webových stránkách informace pro zákonné zástupce, které jim mají pomoci posoudit, zda je jejich dítě zralé pro školní docházku, co by mělo znát, umět, co by mělo splňovat před nástupem do první třídy. Často se v nich mluví  o „kritériích (podmínkách) pro přijetí". V těchto zprávách pro rodiče najdeme například následující údaje: fyzická a rozumová vyspělost dítěte, připravenost dítěte na školní docházku. To ale správné není. Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte k povinné školní docházce je podle školského zákona stále jen spádovost.

Jak tedy některé školy dodržují článek 33 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod (právo na vzdělání) a dále § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona, podle kterých by měla být kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve všech základních školách bez ohledu na zři- zovatele pro všechny uchazeče shodná a nediskriminační?

Slovo kritérium v souvislosti s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání má zcela jiný význam. Pokud by po přihlášení dětí k zápisu měla mít škola více žáků, než je nejvyšší povolený počet žáků školy uvedený v rejstříku, ředitel nemůže vzít všechny nespádové děti, které zákonní zástupci přihlásili k zápisu. Podmínky pro přijetí slouží pouze ke stanovení dalšího pořadí uchazečů, kteří nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Odmítnout nelze

Jsou také školy, ve kterých se u zápisu do první třídy snaží odmítnout „vzít" děti, u nichž vyučující zjistí, že nejsou školsky zralé. Samozřejmě vím, že zkušení vyučující už při zápisu umí většinou správně posoudit školní zralost dítěte. Ale jde o znění školského zákona. Školní nezralost zjištěná při zápisu vyučujícími, pokud není doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, není překážkou k přijetí ke vzdělávání.

Právní předpisy neumožňují, aby škola odmítla přijmout k plnění povinné školní docházky dítě, u kterého má vyučující, jen na základě svých zkušeností a znalostí, podezření na školní nezralost. Vyučující může maximálně na základě zjištěného u zápisu zákonnému zástupci navrhnout nebo doporučit, aby se poradil ve školském poradenském zařízení, zda nebude pro jeho dítě lepším řešením odklad. A je na rodičích, zda toto doporučení budou respektovat.

K vlastnímu zápisu

V základním školství to známe všichni. Některé školy se předhánějí v tom, aby jejich zápis byl co nejoriginálnější, někde děti podstupují různě náročné testy, některé školy vymýšlejí svá různá kritéria, své postupy zjišťování školní zralosti apod. Ale já tvrdím, že je to za současného znění Listiny základních práv a svobod a školského zákona zbytečné. Ve skutečnosti by mohlo jít jen o administrativní záležitost, které se dítě ani nemusí zúčastnit.

Chápu, proč chtějí školy dítě vidět, prověřit si jeho „školní zralost". Jenže platné znění školského zákona uvádí, že „zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku". Nic víc. Nikde ve školském zákoně nenajdete v této souvislosti slovo „žádost". Naopak. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nikde ve školském zákoně nenajdete povinnost zákonného zástupce dostavit se do budovy školy, a navíc s dítětem!

Může si škola dovolit „nezapsat" žáka, pokud rodič splní svoji zákonnou povinnost přihlásit dítě k zápisu např. dopisem se všemi náležitostmi? Proto jsem přesvědčen, že by mohlo jít jen o administrativní záležitost, které se dítě ani nemusí zúčastnit!

zi-cervec-2021.jpg

PaedDr. Ludvík Zimčík

- držitel čestného titulu Osobnost obnovy Programu venkova ve Zlínském kraji

Ve školství se pohybuji více než devětatřicet let - řídím vzdělávací subjekt zahrnující střední školu, základní školu a mateřskou školu; v základním školství jsem podrobně poznal problematiku málotřídních ZŠ, byl jsem průkopníkem právní subjektivity základních škol, první školu jsem do podoby příspěvkové organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí.

Byl jsem zástupcem ředitele školy střední i vyšší odborné, na první soukromé vysoké škole na Moravě jsem pracoval jako zástupce rektora.

Ve školství jsem zažil různé koncepce i „antikoncepce", reformy i deformy, zažil jsem i takové zrůdnosti jako například počáteční čtení na čas - se stopkami v ruce učitelky...

Praxe mě naučila, že není třeba se točit jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům něco přinášelo.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline