Z Základní škola

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2020 v době od 8,00 hod. do 13, 00 hod. v ředitelně školy.

Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce, který podal písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese (pošle):

  • sken rodného listu dítěte
  • sken občanského průkazu zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno při zápisu.

 

PRO ZÁJEMCE O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

K zápisu se dostaví zákonný zástupce (může i poslat žádost), který podal (poslal) písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese (pošle zájemce o individuální vzdělávání) sken rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz (pošle sken občanského průkazu).

Více informací >>

 

ZÁPIS – OZNAMOVÁNÍ

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

   Seznam přijatých do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019