Podatelna

Od 6. ledna 2021 je ve "školách na konci světa" (dále jen "škola") nasazen elektronický systém spisové služby, který zaručuje transparentní, přehledné spravování dokumentů, a to přesně v souladu s platnými právními předpisy.

Zajišťuje všechny základní úkony práce s listinnými i elektronickými dokumenty – příjem, oběh, vyřízení, uchování, zničení.

USTANOVENÍ ZE SPISOVÉHO ŘÁDU

(1) Spisový řád je vnitřní předpis Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, Březová 102, 687 67 Březová, IČ 70937303 (dále jen “Školy Březová”) upravující postup při vedení spisové služby, tj. zajišťování odborné správy dokumentů došlých (dále jen “doručené dokumenty”) i vzešlých z činnosti Školy Březová (dále jen “vlastní dokumenty”).

(2) Tento spisový řád závazně stanoví podrobnosti pro procesy příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.

(3) Spisová služba se řídí:
a) zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „archivní zákon“),
b) vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,
c) Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby,
d) zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
e) zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
f) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
g) dalšími předpisy, upravujícími jakkoliv aspekty procesů a správy a nakládání s dokumenty.

(4) Spisová služba je v Školy Březová vykonávána v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby (dále jen "ESSL").

PŘÍJEM DOKUMENTŮ

(5) U doručeného dokumentu v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, pracovník podatelny zkontroluje, zda:

a) je úplný,

b) lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,

c) je ve formátu, ve kterém Školy Březová přijímá dokumenty v digitální podobě,

d) je uložena na přenosném nosiči dat, na kterých Školy Březová přijímá dokumenty v digitální podobě,

e) prostřednictvím ESSL, zda je datová zpráva a dokument v ní obsažený podepsán uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, označen uznávanou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí, popřípadě zda je opatřen kvalifikovaným časovým razítkem a zda jsou tyto platné. Výsledky zjištění uloží pracovník podatelny v ESSL. V případě neplatnosti elektronického podpisu nebo elektronické pečetě, a pokud zároveň není připojeno platné kvalifikované elektronické časové razítko, je podatelna povinna oznámit tuto skutečnost odesílateli a na dokument se pohlíží jako na nepodepsaný.

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Úřední hodiny:  pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hodin

Elektronická adresa:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresou pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67

Identifikátor (ID) datové schránky: ffcz6tb


Přijímané datové formáty jsou formáty povolené pro datové zprávy dodávané do datové schránky (pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, ptpx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp3,) a formáty pro elektronické tabule (formáty podporované softwarem ActiveInspire a SMART Notebook). 
Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat jsou CD, DVD a USB plug&play zařízení (bez instalace ovladačů). 
Nakládání s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, je mu neprodleně zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu s návrhem na další postup. Neúplné nebo poškozené dokumenty: Lze-li z doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu zjistit kontaktní údaje odesílatele, ministerstvo jej touto cestou neprodleně vyrozumí a vyzve k nápravě. Neúplný nebo poškozený dokument není zpracováván.