Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Poskytování informací

1. Všeobecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je škola povinný subjekt poskytující veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

2. Žadatel

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

3. Informace

Ředitel školy poskytuje informace na základě:
– žádosti nebo
– zveřejněním.

Škola je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k problematice její práce v rozsahu své působnosti s výjimkou:

- informací, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
- utajovaných skutečností
- informací dotýkajících se ochrany osobnosti
- vnitřních pokynů a personálních předpisů

4. Místo, lhůta a způsob podání žádosti, stížnosti, návrhu nebo jiného podání

Stížnost lze podat písemně na adrese uvedené v části Kontakty nebo ústně do protokolu v sekretariátu školy nebo v elektronické podobě.

Žádost, návrh nebo jiné podání lze doručit písemně na výše uvedenou adresu školy (viz Kontakty) nebo osobně v sekretariátu školy.

5. Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání písemně na adresu školy (viz Kontakty) nebo osobně v sekretariátu školy, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí.

6. Výroční zpráva školy za předcházející školní rok

Kompletní výtisk Výroční zprávy za uplynulý školní rok je uveřejněn v části Informace o škole – Dokumenty školy – Výroční zpráva.

7. Sazebník náhrad

Zveřejňování informací provádí škola na své vlastní náklady.

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výše úhrady je stanovena takto:

- mzdové náklady za každou započatou hodinu výkonu zaměstnance při vyhledávání informace činí Kč 300,--
- pořízení kopií – za každou stránku formátu A 4 úhrada Kč 3,--

Podmínky finanční úhrady za poskytnutí informace, bude-li vyžadována, sdělí zodpovědný pracovník školy žadateli před poskytnutím informace. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel hotově v pokladně školy.

Finanční úhrada nebude vyžadována v případě poskytování informací o prospěchu a chování žáků zákonným zástupcům a rodičům.

8. Nejdůležitější právní předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje se:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších novel
Zákon č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel

Specifikace dalších legislativních předpisů, podle nichž se řídí činnost školy může být žadateli upřesněna osobně v sekretariátu školy nebo na základě písemné žádosti.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout