Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Jiný způsob plnění povinné školní docházky

Základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště je malá pohraniční základní škola ve Zlínském kraji, vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujících generací a svým přístupem a důrazem na efektivní využívání ICT přesvědčuje o výhodnosti školy pro obec a její budoucnost.


 Využívání ICT je ve škole chápáno v širším pojetí, kdy cílem není pouze dosažení informační gramotnosti, ale zvýšení efektivity výuky i přizpůsobení výuky individuálním možnostem a schopnostem jednotlivých žáků (individualizace výuky), a elektronická podpora výuky není jenom náhodná (dle zájmu jednotlivých vyučujících), ale je součástí promyšleného systému, založeného na didaktickém využití ICT.

Ve své činnosti škola vychází z projektu „Malotřídní škola ve věku informačních technologií“, který se začal uskutečňovat od počátku školního roku 2002/2003 a je v souladu s dlouhodobým záměrem zřizovatele, který podporuje takové směřování školy, aby bylo žákům nabídnuto vyrovnání handicapu malé pohraniční obce.

Na počátku projektu se jednalo o malotřídní školu, jejíž součástí byla základní škola, školní družina, školní jídelna a oddělení mateřské školy, ale od školního roku 2007/2008 je postupně budována jako úplná základní škola se všemi ročníky.

V březovské škole je proto dětem kontakt s počítačem umožněn už v mateřské škole od čtvrtého roku věku, kdy jsou již relativně schopné samostatně ovládat některé výukové programy a chápat určité souvislosti a jsou připravovány na výuku s využitím ICT od prvních dnů v základní škole.

Učitel v březovské škole nevystačí jenom se znalostmi ze svého oboru a se základními poznatky psychologických a didaktických disciplín. Kromě tradičních dovedností musí zvládat výuku podporovanou ICT; tato výuka je chápána jako dílčí forma, nikoliv jako samoúčelný cíl, počítačové výukové programy jsou pouze prostředkem, který škole pomáhá v některých případech rychleji dosáhnout cílů ve vztahu k žákům. Úloha učitele se více posouvá do fáze přípravy vyučování a k dokonalejšímu uplatňování individuálního přístupu na základě menšího počtu žáků ve třídách.

Ve škole je pro každého učitele samozřejmostí, že musí vytvářet a rozvíjet dovednost využívat ICT jako zdroj předmětových a pedagogických informací.

LMS MOODLE Z POHLEDU SPRÁVCE

Ve škole používáme tisíce digitálních učebních materiálů. Využíváme systém MOODLE, který umožňuje tyto materiály nejen strukturovaně ukládat (v našem případě podle ročníků a jednotlivých vyučovacích předmětů) a archivovat, ale hlavně efektivně využívat při vlastní výuce ve škole, při domácí přípravě žáků, plnění domácích úkolů i pro online testování a také velmi výhodně pro individuální vzdělávání našich žáků, které máme po celé republice i v zahraničí.

I-Moodle je virtuální škola se vším, co ke škole patří - s učebnami (v řeči Moodlu se jim říká „kurzy", u nás předměty), učiteli, žáky, domácími úkoly, společnými projekty, nástěnkami, žákovskými knížkami, komunikací; na to všechno existují v i-moodle moduly, o kterých se dále zmíním. Jde o společný prostor, který může být uspořádán jako týdenní, tematický nebo diskuzní, a každý žák v něm najde vše, co potřebuje.

Moodle je software pro tvorbu elektronických kurzů přenášených po internetu. S jeho pomocí lze snadno publikovat studijní materiály v různých formátech, zakládat diskuzní fóra, ukládat a hodnotit elektronicky odevzdávané úkoly, komunikovat prostřednictvím zpráv, které je možné si přečíst přímo v systému nebo se individuálně či hromadně rozesílají na uvedené e-mailové adresy, vytvářet online testy, spravovat třídy a nabízí řadu dalších činností, bez nichž je výuka online nemyslitelná.

Modularita – systém sice není přímo ušit na míru, ale lze jej jednoduše přizpůsobit. Každý modul umožňuje LMS MOODLE rozšířit o novou funkcionalitu. Samozřejmostí je možnost přizpůsobení již hotových modulů na požadovaný výsledek.

Seznam modulů se dá rozdělit do několika základních kategorií:

  • Evidence a správa žáků
  • Evidence a správa kurzů (v našem případě předmětů)
  • Správa učebních plánů
  • Evidence hodnocení žáků
  • Online testování a přezkušování žáků
  • Správa přístupových práv
  • Komunikační nástroje
  • Autorské nástroje k vytváření výukových kurzů (předmětů)
  • Úložiště výukového obsahu

Při používání MOODLE není potřeba umět programovat ani tvořit webové stránky, stačí jen promyšleně využívat možností modulů, z nichž se sestavuje obsah.

Kromě vyučovacích předmětů jednotlivých učitelů pro potřeby výuky využíváme LMS MOODLE i pro zkvalitnění práce s nadanými žáky (nabídka rozšiřujících a prohlubujících aktivit), s žáky v individuálním vzdělávání („skype“ konzultace, chaty přes moodle) i pro projekty mimo přímou výuku.

MOODLE V PRAXI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V průběhu několika let učitelé základní školy vytvořili soubory výukových materiálů a prezentací k různým tématům učiva. Dalším krokem bylo proto spuštění prostředí, ve kterém se přednosti těchto výukových materiálů ještě zvýrazní; proto bylo zahájeno využívání LMS MOODLE pro jeho dostupnost, vhodnost pro elektronicky podporovanou výuku i jako doplněk prezenční výuky s jednoduchým, efektivním, technicky nenáročným a intuitivním uživatelským rozhraním.

LMS MOODLE byl naplněn výukovými materiály, testy, cvičeními i odkazy na webové stránky podle ŠVP školy, a to ve všech vyučovacích předmětech všech ročníků školy. Všechny kurzy (předměty) jsou si podobné, mají podobnou základní strukturu, aby orientace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech byla snadnější; snažíme se o jednotné grafické uspořádání.

PODPORA VÝUKY S VYUŽITÍM MOODLE

Vyučující denně využívají výhod moodle – mají zde přehledně uloženy výukové materiály, které mohou pomocí notebooku a projektoru prezentovat žákům; přímo v moodle jsou stovky online testů do jednotlivých vyučovacích předmětů, mají zde přípravy na vyučování.

Realizace tohoto projektu s využíváním MOODLE je společným dílem vyučujících školy a je časově náročná a vytvářená průběžně. Vyučující školy tento unikátní systém řízení výuky vytvářejí bez nároku na odměnu, proto je výhradně určen jen žákům naší školy (těm, na které dostáváme finance od státu).

Tento způsob výuky umožňuje to, že každý vyučující školy má od školy k dispozici notebook a přenosný projektor; ve třídách prvního stupně je projektor zabudován a v každé třídě na prvním stupni jsou další dva počítače zapojené do sítě (pro aktivní žáky, pro individuální práci žáka) a terminálová učebna s 18 počítači. Na druhém stupni je další počítačová učebna s 18 počítači.

Vyučující ve velké míře vytvářejí vlastní prezentace – např. v PowerPointu; tyto prezentace dále převedeme do flashové podoby (jednodušší spouštění přímo v moodle); vytvářejí také vlastní výuková videa. Výukové prezentace jsou vytvářeny v souladu se školním vzdělávacím programem.

Naše řešení nám usnadňuje i práci při fyzikálních a chemických pokusech, v přírodopisu, zeměpisu. Využíváme pokusy v animovaných prezentacích, na videu nebo internetu, protože tam najdeme celé sbírky videonahrávek, animací a prezentací jednotlivých fyzikálních a chemických pokusů, doplněných stručným popisem a vysvětlením.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály a pokyny k výuce. Jinými slovy, vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. Žák tedy může pracovat online nebo offline. Individuálně vzdělávaným žákům vyučující zadávají úkoly k samostudiu, vedou elektronické konzultace se žáky i jejich vzdělavateli (pomocí Skype, e-mailu, chatu).

Realizace tohoto projektu s využíváním LMS MOODLE rodičům žáků zprostředkuje přehled o právě probíraném učivu, procvičování učební látky nezávisle na místě pobytu, učitelům umožní vést diskusi se žáky, a to vše prostřednictvím internetu.

Od začátku školního roku 2014/2015 provádíme v některých předmětech ve 4. a 5. ročníku a na 2. stupni (ČJ, MAT, FYZ, AJ, D, ZE, PIS), vždy ve stejný den a hodinu online výuku. Individuálně vzdělávaný žák si může spustit Skype a požádat vyučujícího o připojení do virtuální třídy. Online výuka probíhá tak, že na virtuální tabuli vyučující vkládá připravené výukové materiály - obrázky, soubory v PDF, Wordu nebo jiné dokumenty; může žáky vyvolávat a hovořit s nimi, zároveň jim posílat textové zprávy a sdílet soubory. Na virtuální tabuli mohou vyučující i připojení žáci psát či kreslit. Vše co takto vytvoří, je zároveň zobrazeno i ostatním připojeným účastníkům, kteří se mohou na kresbě či psaní spolupodílet. Virtuální tabule obsahuje různé nástroje, mezi ty základní patří virtuální pero, tužka, guma i na různé geometrické tvary.

ZÁVĚR

Zkušenosti základní školy s využitím LMS MOODLE jsou velice pozitivní. Při uvedeném způsobu výuky používání LMS MOODLE ušetřilo práci s poskytováním výukových materiálů žákům a zároveň umožnilo materiály poskytovat přehledně a uspořádaně. Naučit se systém používat, bylo pro učitele i žáky velmi snadné a intuitivní.

Naše řešení je prověřováno praxí. Při realizaci se snažíme o pedagogickou odbornost, materiální výslednou užitečnost a individuální přístup k žákům a jejich rodičům.

Nenahrazujeme klasické výukové metody, ale jen využíváme moderní technologie všude tam, kde to má smysl.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout